حزب کمونیست ایران

تظاهرات شبانه درشهرهای بجنورد و تهران

شب یکشنبه 26 شهریور، تظاهرات شبانه درشهرهای تهران و بجنورد با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای توسط آزادیخواهان طنین انداز شد.

طبق گزارشات رسیده مردم آزادیخواه ودلیربجنورد به خیابانها آمده و شعار مرگ بردیکتاتور سردادند همزمان درتهران منطقه شهرزیبا فریاد مرگ بر خامنه ای  وشعارهای ما زن و مرد جنگیم ،میجنگیم میمیریم ،ایران و پس میگیریم توسط زنان و مردان انقلابی سر داده شد.