حزب کمونیست ایران

تظاهرات پزشکان و پرستاران ایتالیایی در اعتراض به وضعیت شغلی

کادر درمان شامل پزشکان، پرستاران و نیروهای خدمات بیمارستانی در ایتالیا روز چهارشنبه 15 آذرماه برای رساندن صدای اعتراض خود به مقامات مسئول حوزه بهداشت و درمان در اعتراض به وضعیت شغلی و قراردادیشان در رم پایتخت این کشور تجمع کرده و برای ساعاتی دست به اعتصاب زدند.

با وجود باران بی‌امان در خیابان‌های رم پایتخت ایتالیا،صدها پزشک و پرستار ایتالیایی در مرکز این شهر تجمع کردند تا به شرایط کاری خویش اعتراض کنند و مخالفت خود را با اقدامات اخیر وزارت بهداشت عمومی ایتالیا،ابراز کنند.سازمان‌دهندگان از مشارکت کم سابقه با شرکت ۸۰ درصدی اعضای اتحادیه کارکنان مراقبت‌های پزشکی در مرکز ایتالیا،خبر دادند.معترضان خواستار افزایش سرمایه‌گذاری دولت در منابع صندوق‌های بیمه‌ای درمان برای افزایش تعرفه‌های مندرج در قراردادهای کار شدند.آن‌ها همچنین مخالفت خود با کاهش مستمری بازنشستگی وعده داده شده را برای سال‌های آینده را اعلام کردند.