حزب کمونیست ایران

تظاهرات چپ‌ها علیه جنگ در استانبول ترکیه

گروهی از طرفداران حزب کارگران سوسیالیست انقلابی  ترکیه به همراه شمار زیادی از اوکراینی های مقیم ترکیه با برپایی تجمعی در استانبول نسبت به مداخله نظامی روسیه در اوکراین اعتراض کردند.

آنان با حمل پرچم‌های اوکراین و بنرهای اعتراضی علیه روسیه، شعارهای ضد جنگ سر دادند. آنان همچنین خواستار توقف مداخله نظامی روسیه در اوکراین شدند. تظاهر کنندگان با راهپیمایی در سطح شهر استانبول و سردادن شعارهایی همبستگی خود را با مردم اوکراین اعلام کردند.