حزب کمونیست ایران

تظاهرات کارگران در هندوستان

پس از انتشار خبر بازداشت “شاراد پاوار” یکی از رهبران تجمعات کارگری هند، هزاران کارگر باخواست آزادی وی اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

براساس گزارشات منتشر شده،  کارگران عضو حزب کنگره ملی برای محکوم کردن حمله روز جمعه به اقامتگاه شارد پاوار در بمبئی، تظاهراتی در پونا برگزار کردند. گفتنی است که پاوار از رهبران کارگران و کارمندان سازمان حمل و نقل دولتی است که اغلب عضو کنگره ملی هند هستند و حدود یکصدهزار نفر را شامل می‌شوند. آنها از نوامبر سال گذشته به‌طور ‍پراکنده در اعتصاب هستند. طبق گزارش برخی از خبرگزاری های هندی، پلیس بسیاری از معترضان را بازداشت و آن‌ها را با خود برده است.