حزب کمونیست ایران

تظاهرات کارگران صنعت پوشاک هند

به گزارش رسانه های هندوستان،کارگران پوشاک در ایالت تامیل هند روز شنبه 28 بهمن ماه به تاخیرهای طولانی در دریافت حداقل دستمزد خود،اعتراض کرده و تجمعاتی پراکنده برگزار کردند.

تاخیر در حقوق‌ها باوجود غیرقانونی بودن براساس حقوق مدنی هند وجود دارد و به همین دلیل کارگران نسبت به واحدهایی که گاه تا یکسال تاخیر در حقوق دارند،اعتراض دارند.گفته می‌شود که اتحادیه کارگران پوشاک هندوستان که وابسته به اتحادیه جهانی است،طی هفته گذشته چندبار برای پرداخت به موقع حداقل دستمزدها در مقابل دفتر کمیساریای کارگری هندوستان تجمع اعتراضی برگزار کرده است.کارگران هندی می‌گویند که تاخیر در پرداخت مزد باعث بدهکاری کارگران و فشار به آنان زیر بار اقساط وام شده است.این درحالی است که وزارت کار هند اعلام کرده است که هیات روابط کار تامیل و رئیس کمیسیون کار این وزارتخانه هنوز به اعتراضات کارگران پاسخی نداده‌اند.