حزب کمونیست ایران

تظاهرات کارگران نروژی به قانون جدید نیروی کار ساختمانی مهاجر

شماری از کارگران نروژی روز دوشنبه 24 مهرماه به طرح جدید دولت که بکارگیری نیروی کار مهاجر توسط پیمان‌کارها را محدود می‌کند،در برابر پارلمان این کشور در اسلو (پایتخت نروژ) اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

این قانون مانند یک تیغ دولبه همزمان که استثمار کارگران مهاجر را محدود می‌کند،اما امنیت شغلی آنان را نیز به مخاطره می‌اندازد.این کارگران خارج از پارلمان در شهر اسلو در حالی که تظاهرات اتحادیه کارگری در جریان است،شعار داده و با ابزارآلات موسیقی می‌نواختند.معترضان همچنین پلاکاردهایی را به اهتزاز درآوردند که روی آن نوشته شده بود:مطالبه اشتغال دائم را دارند.این کارگران با اشاره‌ به حکم اخیر انجمن تجارت آزاد اروپا بیان کردند که براساس آن امنیت شغلی در اتحادیه‌ها تضعیف می‌شود.طبق این قانون اجازه کار در نروژ که شرط اقامت است،در صورت فقدان پروژه کار لغو می‌شود.