حزب کمونیست ایران

تظاهرات گسترده دانشجویان شیلی

ده‌ها هزار دانشجو و استاد دانشگاه در روز دوشنبه 8 فروردین ماه همزمان در چندین شهر شیلی از جمله سانتیاگو، والپاراسیو و کونسپسیون دست به تظاهرات زدند

تظاهرات دانشجویان برای بهبود سیستم آموزشی و کاهش مخارج تحصیل است. آنها خواستار اعطای مزایا و تسهیلاتی شدند که در ۱۲ سال گذشته تغییری نکرده است. دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه‌ها از سال ۲۰۱۱ تاکنون در پی اصلاح نظام آموزشی در موسسات عالی شیلی هستند.  ولی هر بار این تظاهراتها با خشونت پایان یافته است.