حزب کمونیست ایران

تظاهرات گسترده کارکنان بخش مراقبت از سالمندان در سوئد

روز پنجشنبه 31 مرداد ماه، در چندین شهر سوئد، کمک پرستارها در اعتراض به وضعیت نامناسب کاری خود دست به اعتراضات گسترده ایی زدند.

معترضان در شهرهای “استکهلم، یونشوپنگ، تینگسرید، اسکروپ، ترانوس، بورلنگه و ماریستاد” خواهان بهبود شرایط کاری در بخش مراقبت و نگهداری از سالمندان هستند و می‌خواهند دولت سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه افزایش نیروی کار انجام دهد. بیش از 14 هزار نفر از کارکنان بخش مراقبت از سالمندان ضمن برپایی این تجمع توماری امضا کردند که قرار است به وزیر امور اجتماعی داده شود.