حزب کمونیست ایران

تعطیلی بیش از ۱۰۰ کارخانه تن ماهی در ایران

بر پایه گزارشات منتشره در روز شنبه 1 شهریور ماه، طی سال جاری بیش از 100 کارخانه تن ماهی در کشور تعطیل شده اند.

به گفته یک عضو سندیکای صنایع کنسرو، از ۱۳۵ کارخانه تولید تن ماهی کمتر از ۳۰ کارخانه فعال هستند و آنهایی که کار می‌کنند با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت، فعالیت دارند. بحران تولید تن ماهی در کشور به دلیل عدم حمایت دولت، عدم اختصاص ارز برای واردات ماهی تن، کافی نبودن صید داخل و بی توجهی مسئولین به این موضوع آغاز شده است.