حزب کمونیست ایران

تعلیق بیمه خدمات درمانی نیروهای شرکتی مخابرات گیلان

روز چهارشنبه 10 فروردین ماه، بیمه خدمات درمانی نیروهای شرکتی مخابرات گیلان به دلیل بدهی شرکت “شسکام” به سازمان تامین اجتماعی تعلیق شد.

به گفته کارگران این شرکت، هشت ماه حق بیمه آنها توسط شرکت شسکام به سازمان تامین اجتماعی  پرداخت نشده است، اما اینبار به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در سه ماه متوالی، آنها از پوشش بیمه خارج شدند. کارگران می گویند هر چند که بعد از مدتی با تعهد شرکت پیمانکاری شسکام مبنی بر پرداخت ۱۰ درصد از بدهی خود، بیمه کارکنان این شرکت از حالت تعلیق خارج شد، اما همچنان نگران انجام نشدن این تعهد و قطع بیمه خود و خانواده‌هایشان هستند.