حزب کمونیست ایران

تعیین وثیقه میلیاردی برای مرخصی دو زندانی سیاسی در بوکان

بنا به گزارشات منتشره، با وجود گسترش شیوع کرونا، دستگاه قضایی رژیم برای مرخصی موقت دو زندانی سیاسی در بوکان درخواست وثیقه‌های میلیارد تومانی کرده است.

بر پایه گزارش مزبور،با درخواست مرخصی هژار عباسی و منصور شاربان،‌ دو زندانی سیاسی که یک سال بدون محاکمه در زندان به سر می‌برند،‌ هنوز موافقت نشده و از آن‌ها مبلغ شش میلیارد تومان وثیقه درخواست شده است. این دو زندانی طی مدت حبس خود از حق مرخصی استفاده نکرده‌اند. لازم به ذکر است اتهام این زندانیان همکاری با احزاب کرد ذکر شده و اردیبهشت‌ماه سال گذشته بازداشت شدند.