حزب کمونیست ایران

تلاش اردوغان جهت گنجاندن حق حجاب در قانون اساسی

برپایه گزارش منتشر شده، رجب طیب اردوغان در تدارک گنجاندن “حق حجاب” در قانون اساسی ترکیه می باشد.
حزب اسلامگرای “عدالت و توسعه” همواره مشوق حجاب و روسری بوده است. حال رئیس جمهور ترکیه در نشست این حزب در آنکارا، پیشنهاد “حق حجاب” در قانون اساسی را مطرح کرده است. این پاسخی است به طرح “کمال قلیچدار اوغلو” رهبر اپوزیسیون ترکیه که برای اختیاری بودن پوشش زنان به پارلمان ارائه شده است. طرح کمال قلیچدار اوغلو، حق استفاده از روسری در نهادهای آموزشی و دولتی را تضمین می‌کند و هدف آن مختار بودن زنان در انتخاب پوشش و حفظ حقوق اولیه آنها عنوان شده است. اردوغان به این طرح انتقاد کرده و گفته متن ارائه شده به پارلمان، تمام جوانب مسئله را در نظر نگرفته است.