حزب کمونیست ایران

تهدیدات جمهوری اسلامی بر علیە مردم كردستان عراق و احزاب و سازمانهای سیاسی كرد ایرانی را محكوم می كنیم

جمعیت كردهای مقیم فرانسە تهدیدهای مقامات نظامی-امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را برعلیە سازمانها و احزاب كردستان ایران شدیدا محكوم می نماید و ازسازمانهای حقوق بشر و كمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست می نماید برای جلوگیری از عملیات تروریستی رژیم ایران اقدام نماید، این حملات و عملیات صلح منطقە را بە مخاطرە می اندازد، بە باور ما دخالت سازمان ملل متحد برای تامین آن، منطبق با مفاد اساسی اصول پیش بینی شدە در منشور آن می باشد.

تهدیدات اخیر مقامات نظامی و امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران از زبان فرماندە نیروی زمینی سپاه پاسدران دخالت آشکار و بدون چون و چرا در امور داخلی دولتی دیگر است و نشانە ادامە سیاست ترور و بمباران و كشتار پیشمرگان و كادرهای سازمانهای سیاسی كرد ایرانی و زنان و مردان و كودكان میباشد.

كارگزاران رژیم حاكم بر ایران از همان آغاز حكمرانی بە سیاست سركوب و ترور روی آوردە و از لشكر كشی بە كردستان عراق نیز ابا نداشتە اند، بر اثر این جنایات بر علیە بشریت صدها نفر از پیشمرگان و اعضائ احزاب و سازمانها ونیز افراد و شخصیت های كرد ایرانی مقیم كردستان عراق جان خود را از دست دادەاند، مقامات ایران باردگر نیز باین بسندە نكردە، مردم بی دفاع كردستان عراق را نیز در قالب تهدید بە مرگ و نابودی قرار دادەاند.

زمامداران امور در رژیم ایران در پروژە امپراطوری اسلامی خویش حاكمیت كشورهای همسایە را زیرپا نهادە و همان ستراتژی ای را دنبال می كنند كە طیب رجب اردوغان برای بازسازی امپراطوری عثمانی در سر می پروراند و بخشی از آنرا در كردستان عراق بە اجرا می گذارد، از تاریخ٢٤آوریل امسال مصادف با سالگرد ژنوسید ارمنی ها، ارتش تركیە برنامە اشغال مناطق كوهستانی را بە پیش می برد و هر روز با بمباران هواپیماهای جنگی و ضربات پهپادها مردم بیدفاع اعم از پیر و جوان و خردسالان و زن و مرد را بە كام مرگ فرو می نشاند و یا ناگزیر از ترك كاشانە خود می نماید.

دیدارهای مقامات این دو رژیم توسعەطلب و تجاوزگر و نیز اظهارات وزیر دفاع عراق در چند روز اخیر مبنی بر اتمام حجت بە حزب كارگران كردستان و تهدید بە حملە بە قرارگاههای آنها حكایت از توطئە ای دارد كە عبارت است از همكاریهای سە جانبە برای حملە بە سازمانهای سیاسی كردهای تركیە و ایران.

جامعە بین الملل و دولتهای غربی و رسانەهای گروهی این كشورها در مقابل این حملات و تهدیدات سكوت كامل برگزیدەاند و در واقع بە جنایات دولتهای تركیە و ایران تمكین نمودەاند.
در این میان بی تفاوتی مقامات حكومت كردستان عراق نیز جای نهایت تاسف و تعجب است، مسوولین بخش فدرال كردستان وظیفە دارند از حقوق انسانی كردهای ایران حمایت نمایند و اجازە ندهند كە سپاە پاسداران رژیم ضد خلقی ایران بە قرارگاههای انها تعرض نمایند.

جمعیت كردهای مقیم فرانسە تهدیدهای مقامات نظامی-امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را برعلیە سازمانها و احزاب كردستان ایران شدیدا محكوم می نماید و ازسازمانهای حقوق بشر و كمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست می نماید برای جلوگیری از عملیات تروریستی رژیم ایران اقدام نماید، این حملات و عملیات صلح منطقە را بە مخاطرە می اندازد، بە باور ما دخالت سازمان ملل متحد برای تامین آن، منطبق با مفاد اساسی اصول پیش بینی شدە در منشور آن می باشد.

جمعیت كردهای مقیم فرانسە
پاریس، چهارشنبە هشتم سپتامبر ٢٠٢١