حزب کمونیست ایران

جانباختن بکتاش آبتین پابسته روی تخت بیمارستان

بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو پایدار و برجسته‌ی کانون نویسندگان ایران، روز شنبه 18 دی ماه، روی تخت بیمارستان در حالی که پابند به پا داشت درگذشت.

بکتاش آبتین، از مبارزان ازادی خواه و شجاعی بود که در برابر ظلم و ارتجاع جمهوری اسلامی ساکت ننشست و با خبر مرگش بسیاری از مردم ایران و مبارزان و فعالین اجتماعی و سیاسی را اندوهگین کرد. گفتنی است بدنبال مرگ بکتاش آبتین، شعار مرگ بر دیکتاتور از سوی زندانیان سیاسی بند ۸، زندان اوین طنین انداز شد، که نزدیک به یک ساعت ادامه داشت.