حزب کمونیست ایران

جان باختن یکی از کولبران مفقود شده در سقز و بی خبری از دو کولبر دیگر

به گزارش منتشره، روز شنبه 12 بهمن ماه،  جسد یکی از 23  کولبری کە در برف و کولاک گیر افتادە بودند با هویت ”عثمان فتوحی“ ٥٥ سالە اهل سقز از سوی نیروهای مردمی پیدا شد.همچنین سرنوشت دو کولبر دیگر بە نام های ”امیر تورجانی“ اهل روستای تورجان و ”امیر کریم زادە“ اهل روستای ”درە زیارت“ همچنان نامعلوم می باشد. . لازم به یادآوری است که  ظهر روز شنبه ۱۲ بهمن، ۲۳ کولبر در ارتفاعات برفگیر منطقه سرشیو سقز مفقود شدند. به دنبال اعلام خبر مفقود شدن کولبران،  نیروهای مردمی  برای پیداکردن آنان بسیج شدند که در نهایت همه آنها به جز دو تن یافت شدند.