حزب کمونیست ایران

جان باختن یک کارگر شهرداری زرند

روز  سه شنبه 10 تیرماه، یک کارگر جوان شهرداری زرند درپی سقوط از بالای یک دستگاه تریلی حامل سازه‌های زیباسازی شهر جان خود را از دست داد.

بنا به گزارش منتشره،یک دستگاه تریلی حامل سازه‌های زیباسازی شهرهنگام عبور از بلوار جمهوری شهر زرند با سیم‌های برق فشار متوسط برخورد و یک کارگر جوان شهرداری زرند در استان کرمان ،از بالای تریلر به سطح خیابان سقوط کرد و بدلیل ضربه مغزی جانش را ازدست داد.