حزب کمونیست ایران

جان باختن 4 کارگر در شیراز

روز شنبه 7 دیماه، 4 کارگر شاغل د باغ صدرای شیراز به دلیل نبود امکانات گرمایشی مناسب دچار گازگرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.

برپایه گزارش منتشره ، این 4 کارگر هنگامیکه در اتاق خود در حال استراحت بودند به دلیل نبود امکانات گرمایشی، برای گرم کردن خود از اجاق گاز استفاده کردند و گازگرفتگی با مونوکسیدکربن موجب مرگشان شد.