حزب کمونیست ایران

جمع دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور

روز دوشنبه 28 شهریور ماه شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور در اعتراض به قتل مسا امینی اقدام به برگزاری تجمع کردند.
براساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران در اعتراض به قتل مهسا امینی در محوطه دانشگاه تجمع کرده و با سر دادن شعار «میکشم میکشم هر آنکه خواهرم کشت» دست به اعتراض زدند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران نیز در اعتراض به قتل مهسا امینی در محوطه دانشگاه تجمع کرده و با سر دادن شعار «کشتن برای روسری تا کی چنین خاک‌بر‌سری» دست به اعتراض زدند. دانشجویان دانشگاه هنر تهران هم در همین خصوص اقدام به برگزاری تجمع کرده و نسبت به سرکوب سیستماتیک اعتراض کردند. گفتنی است در جریان تجمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر، بین دانشجویان معترض و نیروهای بسیجی درگیری به وقوع پیوست.