حزب کمونیست ایران

جمهوری اسلامی ایران، قهرمان اینترنت بی کیفیت در جهان

انجمــن تجــارت الکترونیــک تهــران یــک گــزارش تحلیلــی از  محدودیت هــا و ســرعت اینترنــت در ایران منتشــر ســاخته اســت. این گزارش در روزنامه های صبح امروز 27 تیرماه تهران چاپ شده است. در این گزارش آمده است که: « کیفیت اینترنت در ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد. ایران در بین ۱۰۰ کشور پس از میانمار دومین اینترنت پراختـلال و محــدود اینترنت دنیــا را دارد. » ایــن گزارش همچنین تأکید کرده که اینترنت ایران جزو ۵ اینترنت کند جهان است. این در حالی است که مجلس اسلامی محدودیت های تاکنونی را کافی ندانسته و طرح جدید فیلترینگ هوشمند شبکه های اجتماعی را در دستور دارد.

کارگزاران جمهوری اسلامی، که امروز برای نجات کشتی شکسته خود از غرق شدن به هر وسیله ای متوسل می شوند، به خوبی میدانند، که اینگونه طرح ها راه به جائی نمی برند. تنها خاصیت چنین طرح هائی قدرت نمائی در مقابل مردمی است که مدام قوانین و دستوراتش را به هیچ می گیرند، که آنهم مدتها است ترس مردم از اینگونه “قدرتنمائی ها” ریخته است و مردم این کشور در زمینه دست آوردهای علوم و فنون امروزی، علیرغم همه سنگ اندازیها ی ارتجاعی، آنچه را که اراده کرده اند بدست آورده اند.

در افتادن با پدیده های مدرن ، پدیده هائی که دست آوردهای جهانی بشریت هستند و درهای دانش و پیشرفت را بر روی مردم ایران می گشایند، نتیجه ای جز شکست محتوم نخواهد داشت. این واقعیت را سران رژیم طی 44 سال باید تجربه کرده باشند. آنها امروز که از فرط استیصال به ارائه چنین طرح هائی متوسل می شوند، به خوبی از ابعاد گسترده استفاده مردم از انترنت و شبکه های اجتماعی آگاه هستند و هم چنین بی حاصلی قوانین خود را  نیز در این زمینه و بسیاری زمینه های دیگر تجربه کرده اند. در واقع آنچه که رژیم از آن نگران است، فراتر رفتن مردم از آنچه که تا کنون به دست آورده اند و تحمیل عقب نشینی های بیشتر به ارتجاع حاکم است.

اگر به پیشینه مقاومت رژیم در برابر تکنولوژی مدرن رسانه ای مراجعه کنیم معلوم می شود که این رژیم چگونه با اعمال خشونتی بیش از آنچه که امروز انجام می دهد، در شرایطی که مردم از لحاظ سطح مبارزه و توازن قوا، در مقایسه با امروز در موقعیت نامساعد تری هم قرار داشتند، اقداماتش با شکست و ناکامی روبرو شده و هر بار سرش به سنگ خورده است. داستان ممنوعیت دستگاه ویدئو و بگیر و ببندهائی که سالها پیش بر سر آن براه افتاد را همه بیاد داریم. نتیجه اش چه بود؟ در بحبوبه این دعوا ایران به نسبت جمعیت در ردیف بیشترین استفاده کنندگان از دستگاه ویدئو و تصاویر ویدوئی در جهان قرار گرفت. سرانجام نه فقط دستگاه ویدئو، بلکه ویدئو کلوپهای علنی، خود را به رژیم اسلامی تحمیل نمودند.

سپس عصر استفاده از آنتن های ماهواره ای فرا رسید. جمهوری اسلامی با سر سختی تمام مانع وارد کردن، تولید، فروش و نصب آنها شد. برایش قانون تصویب کردند، مردم را بخاطر داشتن آن به زندان و جریمه محکوم کردند، بر علیه استفاده از آن تبلیغات گسترده ارتجاعی براه انداختند، ماموران پلیس و نیروی انتظامی برای انهدام آنتن های بشقابی به منازل مردم حمله ور شدند و چه کارهای دیگر در این زمینه که نکردند ،اما چندی نگذشت که آخوند ها خود در خانه هایشان بساط آنرا براه انداختند و ناچار شدند بر قوانین شان تبصره ببندند و سپس قدم به قدم و با سرافکندگی داشتن آنرا برای مردم نیز بپذیرند. امروز آمار فروش این ابزار جدید رسانه ای به نسبت جمعیت، در ایران از بسیاری از کشورهای جهان ، که از این لحاظ ممنوعیتی نداشته اند بالاتر است.

اما علیرغم این ناکامی ها سران رژیم باز هم از این روندهای واقعی درس نگرفته اند و کارکرد این سیاست خود را در مورد استفاده کردن از شبکه های اینترنتی هم تجربه کردند. ابتدا به شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات انترنتی اجازه تاسیس ندادند و سپس نرخ استفاده از انترنت را گران کردند و آنگاه سرعت آنرا پائین نگهداشتند، قانون جرایم رایانه ای را از مجلس بیرون آوردند و نتیجه ای نداشت. بر سایتهای اینترنتی فیلتر گذاشتند، صنعت فیلتر شکنی رواج پیدا کرد، سپاه پاسداران برای نبرد در دنیای مجازی اینترنت مرکز ویژه تأسیس کرد، شبکه های اجتماعی انترنتی گسترش پیدا کردند.

امروزه با گسترش روند جهانی شدن و انقلاب عظیمی که در عرصه ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی اطلاعات صورت گرفته است، با رشد آگاهی روز به روز شکاف و گسست فرهنگی بین مردم و حکومت و ایدئولوژی حاکمیت اسلامی که بر پایه فرامین اسلامی بنا شده است، عمیق و عمیقتر شده است. واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی در عرصه در افتادن با پدیده های مدرن، در عرصه  رواج فرهنگ اسلامی، در عرصه حاکم کردن اخلاق و راه و روش زندگی مورد نظر خود بر جامعه ایران، همزمان با اقتصاد و سیاست و پان اسلامیسم،شکست خورده است و در زمینه ” پروژه حکومت اسلامی” چیزی برای عرضه کردن برایش باقی نمانده است. کارگران و مردم مبارز و جوانان پرشور ایران، این شکست ها را به زمینه گسترش مبارزات خود برای به زیر کشیدن انقلابی جمهوری اسلامی تبدیل خواهند کرد.