حزب کمونیست ایران

جمهوری اسلامی در مسیر بدون بازگشت

انقلاب ژینا،  همچنان زنده و پرتوان به بیش می رود، تجربه می اندوزد، ابتکارات مبارزاتی خلاقانه و جدیدی به کار گرفته می شود. هر روز بخشهای وسیعتری از جامعه در آن مستقیماً ایفای نقش می کنند. تحرک سیاسی بخشهائی از طبقه کارگر، طبقه ای که نهایتاً ضربه نهائی را بر حاکمیت جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد، آغاز شده است.

هفتاد و هفت روز اعتراضات و اعتصابات مردمی  بعد از قتل حکومتی ژینا امینی، سرنگونی حکومت اسلامی را به بحث اصلی روز در داخل ایران و در فضای سیاسی خارج کشور تبدیل کرده است .

چهل و چهار سال حکومت اسلامی اکثریت مردم را به نقطه ای رسانده که تغییر نظام سیاسی و سرنگونی رژیم اسلامی تنها راه حل  جدی، موثر و عملی برای برون رفت از بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است .

حاکمان و نهادهای حکومتی هم به این نتیجه رسیده اند که حکومت به روال دو ماه و نیم پیش نه ممکن است و نه در جهت بقای حکومت اسلامی است. سران سه قوه دولتی، مقامات نظامی و امنیتی، حتی بخشی از روحانیت از تغییرات قابل قبول برای جمهوری اسلامی حرف می زنند .

حکومت اسلامی ضمن سرکوب شدید اعتراضات مردم می داند که تناسب قوا بین مردم و نظام اسلامی به نفع مردم تغییر کرده و رژیم برای بقای خود باید دست به عقب نشینی ها و نوشیدن جام زهر بزند . سران رژیم در تلاش اند که با سرکوب مردم در خیابان، عقب نشینی خود را کنترل و مدیریت کنند تا بلکه از سقوط احتمالی نظام جلوگیری نمایند. اما مردم  می دانند با بقای رژیم هیچگونه بهبود جدی و پایداری  در زندگی آنها حاصل نخواهد شد و خطر شکست انقلاب و بقای رژیم برای مردم جدی تر از هر خطری دیگری است.

حکومت علاوه بر سرکوب خونین و سیستماتیک، مردم را از خطرات بعد از جمهوری اسلامی می ترساند. بزرگ نمایی از خطر سرنگونی برای مردم، برای این است که خطرات و زیان‌های جبران ناپذیر  ادامه نظام اسلامی را کاهش بدهند.

دو ماه و نیم اعتراضات مردم  نتیجه اش این است که نه حکومت می تواند حاکمیت خود را بدون سرکوب شدید پیش ببرد و نه مردم حاضر به قبول وضعیت  موجود فعلی هستند. اصلاح طلبان حکومتی که در سرکوب و جنایات رژیم علیه مردم شریک بوده و از رانت های مختلف اقتصادی و سیاسی بهره برده اند ، مردم را از خطرات انقلاب می ترسانند.برای اکثریت مردم که امنیت، کار، امید به آینده، خدمات اجتماعی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ندارند، هیچ خطری بالاتر از ادامه جمهوری اسلامی نیست .

زنان و مردانی که در خیابان هستند، بیش از پانصد نفر از آنها در قتل های حکومتی جان خود را از دست داده اند . هزاران نفر از آنها زخمی و به اقرار بولتن علنی شده فرماندهان سپاه حدود سی هزار نفر آنها دستگیر و زندانی شده اند. مبارزه تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت .