حزب کمونیست ایران

جمهوری اسلامی عامل اصلی گسترش مواد مخدر در ایران و در کل منطقه

کنگره 18 کومه له در رابطه با اعتیاد به مواد مخدر قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن علاوه بر بحث زوایای مختلف این بلای خانمان سوز بر نقش جمهوری اسلامی در گسترش اعتیاد به این مواد تاکید شده است. در این قطعنامه آمده است:

جمهوری اسلامی با گسترش فضای سرکوب و اختناق، تلخ کردن زندگی برای بسیاری از جوانان، محروم کردن آنان از تلاش در راە ساختن زندگی خود، مقابلە آشکار با هر آنچە کە بە زندگی امید میدهد و آیندە ای روشن را در مقابل جوانان ترسیم میکند،  زمینە رو آوری بسیاری از جوانان را بە اعتیاد فراهم کرده است. از اینرو فرد معتاد را باید قربانی شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانست کە رژیم اسلامی مسؤل و پاسدار آن است. اقدامات این رژیم از جملە ایجاد مراکزی برای نگەداری از معتادان ذرەای از این حقیقت نمی کاهد، زیرا کە شرایط سیاسی و اجتماعی دست نخوردە باقی میماند و  فرد معتاد پس از یک دورە نگە داری در این مراکز مجدد با همان شرایط و همە آن مشکلات از جملە فقر و محرومیت کە رژیم اسلامی بە جامعە تحمیل کردە است، روبرو میشود و دوبارە بە اعتیاد پناه میبرد. در این رابطه به جنبه دیگری از نقش جمهوری اسلامی در تجارت مواد مخدر به عنوان یک سیاست منطقه ای  این رژیم باید تاکید نمود:

وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از سالها پیش دست اندرکار تجارت مواد مخدر بوده اند. این دو دستگاه دولتی هم در تسهیل انتقال مواد مخدر از مرزهای شرقی به سوی مرزهای غربی و جنوبی و هم در توزیع آن در داخل کشور نقش دارند. نقش سپاه و وزارت اطلاعات رژیم در توزیع وسیع و ارزان مواد مخدر در کردستان شناخته شده و انکار ناپذیر است.

حکومت اسلامی ایران ، نیروهای نظامی و امنیتی آن  برای بی ثبات کردن کشورهای منطقه و تضعیف رقبای خود از سویی و تامین هزینه دخالت های سیاسی ، تروریستی خود در کشورهای همسایه و دیگر کشورهای دور و نزدیک از سیاست معتاد کردن هرچه بیشتر مردم ، توسط گروه ها و باندهای مافیائی حمایت می‌کند .

سیاست گسترش اعتیاد چه در داخل ایران و چه در کشورهای منطقه برای ماشین جنگی و سرکوب رژیم استفاده برد برد را دارد ، یعنی از سویی مردم هرچه بیشتری معتاد می شوند و مشکلات و معضلات خانوادگی و اجتماعی ناشی از اعتیاد  بخش وسیعی از مردم را بخود مشغول کرده و مبارزه با رژیم به حاشیه خواهد رفت . برای نمونه در ایران که بیش از 6ملیون نفر به استناد آمار رژیم معتاد هستند و اگر خانواده هر یک معتاد چهار نفر باشند ، حدود یک چهارم جمعیت کشور به اضافه کادر درمانی درگیر مسئله اعتیاد می شوند .

برد دیگر گسترش اعتیاد تضعیف رقبای حکومت در سطح منطقه و درگیر کردن آنها با معضل اعتیاد و در همانحال تامین مالی هزینه فساد گسترده در دستگاه دولتی و سرکوب و بدست آوردن هزینه تروریسم و باندهای مافیایی اسلامی است .

بر اساس گزارشات متعددی تمامی گروه ها و باندهای تروریستی اسلامی و از حمله گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی بطور جدی ، وسیع و سازمان یافته در قاچاق مواد مخدر دخالت دارند و حتی از تکنولوژی جدید چون پهباد یا درون در انتقال مواد مخدر استفاده می کنند .برای نمونه ارتش اردن در اطلاعیه ای به تاریخ پنج‌شنبه 17 فوریه اعلام کرد: ” جرائم قاچاق مواد مخدر ، به جرائم سازمان‌یافته‌ای تبدیل شده که در آن از فناوری پهپادی استفاده شده و از سوی  گروه‌های مسلح پشتیبانی می‌شود. در اطلاعیه ارتش اردن آمده است: ارتش اردن، 160 شبکه قاچاق را که در مناطق جنوب سوریه فعالیت می‌کردند، رصد کرده. است. ” البته شواهد بسیاری در دست است که نشان می دهد بیشتر این شبکه ها با حزب الله لبنان و سپاه پاسداران مستقر در سوریه در ارتباط هستند.

رژیم اسلامی به سرطانی کشنده برای سلامتی مردم ایران و کشورهای منطقه تبدیل شده است و بقای حکومت اسلامی در قدرت علاوه بر دهها مصیبتی دیگر به معنی معتاد کردن ملیونها نفر از مردم ایران و منطقه است .  از اینرو مبارزه با پدیدە اعتیاد، در گرو مبارزه با جمهوری اسلامی و نظامی است که خود عامل بازتولید این شرایط است. شرایطی کە انسانها را در اشکال مختلف قربانی می کند. مبارزه با این رژیم و مبارزە برای کا‌هش اثرات زیانبار گسترش مواد مخدر حلقه های زنجیر یک مبارزه واحد هستند. این مبارزه میتواند چشم انداز روشنی بر روی جوانان بگشاید. آنان بر بستر این چشم انداز امیدبخش، این زمینه را خواهند یافت تا به جای تسلیم شدن در مقابل ناملایمات، راه مبارزه و نابودی عوامل اعتیاد را انتخاب کنند. برای دست یافتن به سلامتی عمومی و برای ریشه کردن نهایی اعتیاد چاره ای جز سرنگونی این جمهوری رژیم نیست.