حزب کمونیست ایران

حذف روسیه  از شورای اروپا

روز سه شنبه 24 اسفند ماه، مجمع پارلمانی شورای اروپا پس از یک جلسه اضطراری به حذف روسیه رای داد، کمیته وزیران اکنون می خواهد یک جلسه ویژه برای آماده‌سازی خود برای به اجرا درآوردن این تصمیم برگزار کند.

همزمان، روسیه متقابلا می‌گوید که خود تصمیم گرفته است این گام را بردارد. سخنگوی شورای اروپا گفته که روسیه دبیرکل این شورا را از قصد خود برای کناره‌گیری از کنوانسیون حقوق بشر اروپا مطلع  کرده است.