حزب کمونیست ایران

حذف پلکانی یارانه نقدی در ایران

با قطع یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر در ایران در روز جمعه ۲۶ مهر ماه مجموع کسانی که تا امروز یارانه نقدی‌شان قطع شده به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید.

قرار است در هر ماه گروهی از جامعه که به گفته مقامات رژیم مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند، از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. به ادعای برخی از کارگزاران رژیم، تمام سرپرستان خانوارهایی که یارانه نقدی آنها در مهرماه قطع شده، در سه دهک گروه درآمدی بالایی جامعه قرار دارند. گفتنی ااست فرایند قطع یارانه نقدی همزمان با واریز یارانه شهریور ماه کلید خورد و در ماه قبل یارانه ۱۶۲ هزار خانوار معادل حدود ۷۰۰ هزار نفر قطع شد تا در مجموع طی ماه‌های شهریور و مهرماه یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شوند.