حزب کمونیست ایران

حمایت دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از اعتراضات مردم ایران

روز چهارشنبه 29 آبانماه، دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در اعتراض به گرانی بنزین و سرکوب اعتراضات مردمی در محوطه دانشگاه تجمع کردند.

دانشجویان معترض باسردادن شعارهایی از جمله “دانشجو بیداراست بازحمتکش همراه است”، “دانشجو کارگر معلم اتحاد اتحاد”، “بنزین گرونترشده فقیر فقیرتر شده”،”گرانی تورم بلای جان مردم” و “دانشجوی زندانی آزاد باید گردد” ضمن اعتراض به سرکوب معترضان از سوی نیروهای امنیتی رژیم حمایت خود را اعتراضات نسبت به گران شدن بنزین بنمایش گذاشتند.