حزب کمونیست ایرانحمایت مردم در سطح ایران از کردستان مایه شادی و قدردانی است

امروز صدها هزار نفر از ایرانیان در داخل و خارج کشور  با شیوه های مختلف حمایت خود را با مردم کردستان اعلام کرده و جنایات رژیم علیه مردم کرد را محکوم می کنند. مردم کردستان و ایران راه دور و درازی را طی کرده اند تا این سطح همدردی و هم سرنوشتی شکل گرفته است. چهل و دو سال قبل که خمینی فرمان جهاد علیه مردم کردستان را صادر کرد مردم بسیاری تبلیغات دروغین خمینی و شرکا را در مورد مردم کردستان باور کرده و بخشی از آنها فریب تبلیغات رژیم را خوردند. 
امروز بعد از چهار دهه تمامی توطئه ها و تفرقه افکنی های رژیم اسلامی با شکست و رسوایی روبرو شده است. روزگاری خمینی علیه مردم کردستان اعلام جهاد می‌کرد و امروز فراخوان اعتصاب عمومی سراسری از کردستان خطاب به مردم ایران در سطح کشور صادر می کنند و صدها هزار نفر، از آنها حمایت می کنند. مردم کردستان طی ۴۳ سال گذشته در مقاومت در برابر جمهوری اسلامی تجارب گرانبهائی اندوخته اند، تجاربی که به بهای سنگینی در میادین نبرد بدست آمده اند. اعتصاب عمومی سیاسی که امروز در جریان خیزش انقلابی مردم به کار گرفته می شود یکی از آنها است. در همانحال ارتباط نزدیکتر و گسترده‌تری که بین مردم کردستان با بقیه ایران وجود دارد، میتواند تجارب و دستاوردهای  مبارزات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و زیست محیطی شهرهای بزرگ ایران را به مردم کردستان منتقل نماید. مردم کردستان  قدردان و سپاسگزار پیام همدردی و حمایت میلیونها نفر از مردم ایران در داخل و خارج کشور هستند. این اتحاد و هم سرنوشتی می تواند ‌و باید به مبارزه مشترک در همه حوزه ها دامن بزند.
رژیم اسلامی بقا‍ خود را در تفرقه و جدایی ملیت ها و مردم نقاط مختلف کشور می بیند. در این راستا تلاش بسیاری کرد، بودجه هنگفتی را هزینه کرد که نگذارد این همسرنوشتی شکل بگیرد. بیش از چهار دهه تلاش کرد دعوای شیعه و سنی، دیندار و سکولار، ترک و کرد را بوجود آورد، اما در همه موارد تیرش به سنگ خورده و رسوا شده است.
انقلابی که با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» با مرگ مظلومانه ژینا امینی از کردستان آغاز شد، تمامی حساب ها و توطئه های رژیم را با شکست روبرو  کرد. ما مطمئن هستیم که مبارزه متحدانه مردم کردستان و دیگر نقاط ایران, رژیم اسلامی را به زیر خواهد کشید. دوران ننگین حکومت اسلامی دارد به اواخر خود نزدیک  می شود. این فراخوان مردم و احزاب سیاسی کردستان و نیروهای سیاسی رادیکال و مبارز ایران سرآغاز فعالیتهای مشترک و عظیمی خواهد بود که در نهایت حکومت اسلامی را به زیر خواهد کشید. فراخوان به اعتصاب عمومی در پشتیبانی از مردم کردستان و حمایت گسترده مردم  ایران از آن، برگ زرین و پر افتخاری خواهد بود  در جریان مبارزات مردم ایران علیه استبداد و ارتجاع و برای رسیدن به زندگی آزاد و برابر و مرفه فردا.