حزب کمونیست ایران

حمایت معلمان از اعتراضات بازنشستگان کشور

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز پنجشنبه نهم تیر ماه، با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعتراضات بازنشستگان کشور، همبستگی معلمان و بازنشستگان‌ را ضرورتی انکارناپذیر عنوان کردند.

در بخشهایی از این بیانیه آمده است، سال‌هاست که بخش‌های مختلف مزدبگیر ایران، در واکنش به سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها در ادوار مختلف، به میدان آمده و مطالبات قانونی و برحق خود را در اشکال مترقی و متمدنانه، مطرح کرده‌اند. در مقابل، اما، پاسخی جز تهدید، سرکوب، زندان و درنهایت، توجیه وضعیت موجود، دریافت نکرده‌اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن پشتیبانی و حمایت از تجمعات متحد و سراسری یکشنبه‌های اعتراضی بازنشستگان، اعلام می‌دارد که تا رسیدن به مطالبات برحق این عزیزان، در کنار آنان همگام و هم‌صدا خواهد ماند.