حزب کمونیست ایران

حمله‌ی حراست دانشگاه بهشتی به داخل کلاس‌های درس

در اقدامی غیرمنتظره روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه، تعدادی از نیروهای حراست فیزیکی دانشگاه بهشتی به داخل کلاس‌های درس در دانشکده روانشناسی حمله کرده و زمانی که استاد مشغول به تدریس بوده کارت دانشجویان دختری که مقنعه از سرشان افتاده بود را ضبط کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، این اقدام آنان تنها به دانشکده روانشناسی محدود نشده و به کلاس‌های درس در دانشکده ادبیات و علوم انسانی نیز حمله‌ور شدند. در این دانشکده نیروهای حراست فیزیکی استاد کلاس را به‌دلیل اینکه برخی دانشجویان کلاسش حجاب‌ نداشته‌اند، از کلاس درس بیرون کشیده و او را بازخواست کرده‌اند. همچنان آمار دقیقی از تعداد دانشجویانی که کارت آنان ضبط شده، وجود ندارد. گفتنی است، پیش‌تر دانشجویان دختر در زمان انتخاب واحد نیز سامانه گلستان‌شان از دسترس خارج وکمیته انضباطی آنان را مجبور به دادن تعهد در ازای انتخاب واحد کرده بود.