حزب کمونیست ایران

حمله ماموران شهرداری به دستفروشان شهر سنندج

روز سه شنبه 26 فروردین ماه، ماموران شهرداری در شهر سنندج محدوده دخانیات  با چوب و چماق و چاقو و باتوم به دستفروشان این شهر حمله کردند.

بنا به گزارشات منتشره،حمله ماموران شهرداری با مقاومت دستفروشان این شهر روبرو شده و به درگیری منجر گردیده است.در این درگیری مردم و جوانان به کمک دستفروشان محروم شتافتند و با ماموران درگیر شدند. گفته می شود ماموران سد معبر شهرداری سنندج به بهانه سد معبر توسط دستفروشان با زنجیر و چماق و باتوم به جان آنان افتادند.