حزب کمونیست ایران

حمله نیروهای گارد ویژه به زندان ارومیه و اعتصاب غذای  زندانیان سیاسی

روز سه شنبه ۲۵شهریور ماه نیروهای گارد ویژه با حمله به زندانیان محبوس در این زندان آنان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

براساس خبرهای منتشره، نیروهای گارد ویژە بە همراه حفاظت اطلاعات و معاون و رئیس زندان، در پاسخ به اعتراض زندانیان نسبت به  وضعیت نامناسب بند و همچنین قطعی مداوم برق و قطع روزانه آب، درهای بند را بسته و ضمن حمله به زندانیان و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.  گفته می شود نیروهای گارد ویژه کلیه وسایل زندانیان از جمله تلویزیون و یخچال آنها را شکستند. همچنین  خبرها حاکی است که، این درگیری به مدت ۳ ساعت ادامه داشته و 48 تن از  زندانیان سیاسی این زندان در اعتراض به این حمله دست به اعتصاب غذا زدند.