حزب کمونیست ایران

حکم انفصال از خدمت برای پرستاران معترض

دبیرکل خانه پرستار اعلام کرد پرستاران معترض وشرکت کننده در اعتراضات صنفی حکم «شش ماه انفصال از خدمت» گرفته‌اند.

هیأت تخلفاتِ برخی از دانشگاه‌ها، برای پرستارانی که در اعتراضات صنفی شرکت کرده‌اند، پرونده ساخته‌اند و احکامی مثل ۶ ماه انفصال خدمت صادر کرده‌اند! انفصال از کار در شرایطی که مراکز درمان با مشکلِ کمبودِ پرستار مواجه است و مردم هر روز از این وضع آسیب می‌بینند را چگونه می‌توان توجیه کرد. همچنین پرستارانی که اضافه‌ کار را نپذیرند به هیات تخلفات معرفی می‌شوند. پرستاران به طور استاندارد در ۲۴ ساعت ۵ مأموریت باید انجام دهند و بین این مأموریت‌ها ریکاوری و آماده کردنِ آمبولانس و تجهیزات برای مأموریتِ بعدی، اهمیتِ زیادی دارد، اما به دلیلِ کمبود آمبولانس و نیرو، پرستاران اورژانس بیش از این‌ها  حتی گاهی تا ۲۰ مأموریت هم  انجام می‌دهند.