حزب کمونیست ایران

حکم حمید نوری، تبلور چهل سال مقاومت مادران، خانوادههای خاوران و جنبش دادخواهی!

 

پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲)، روزی تاریخی برای جنبش دادخواهی مردم ایران و جهان است. روزی که حمید نوری (عباسی)، یکی از مسئولان شریک در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت، در دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم شد. نتیجهی این دادگاه تاریخی نشان داد که تلاشهای تمامی دادخواهان برای به ثمر نشستن این پیروزی

مؤثر بوده است و دنیا در برابر مطالبات دادخواهانهی ما برای کشف حقیقت و برقراری عدالت بیتفاوت نمیماند.

پس از چندماه بیخبری مطلق و نگرانی جانفرسا از وضعیت عزیزان زندانیمان که از اواسط تابستان ۶۷ ممنوع الملاقات شده بودند، در آبان و آذر سال ۱۳۶۷، زنگ تلفن خانهها به صدا در آمد و مردان خانواده را به زندانها و کمیتههای مختلف تهران و شهرستانها احضار کردند و شفاهی اطلاع دادند که عزیزان ما را کشتهاند. نه پیکرشان را تحویل دادند، نه برگهای رسمی و قانونی به ما دادند که چگونه عزیزان ما را کشتهاند، نه گفتند در این چند ماه چه بر سر آنها آوردهاند و چرا زندانیانی که مشغول گذراندن حکم زندان بودند یا حکمشان پایان یافته بود را کشتهاند. تنها ساکی به خانوادهها تحویل دادند و تهدید کردند که حق برگزاری مراسم، سوگواری و اطلاع رسانی ندارید. همین و بس و دیگر هیچ، و تا کنون اعدام آنها را به

بیشرمانهترین شکل ممکن انکار یا تحریف میکنند.

محاکمه حمید نوری آتش امید به تحقق عدالت را در قلبهای ما بر افروخت. این دادگاه نشان داد که رویای ما برای دستیابی به عدالت، میتواند تبدیل به ارادهی جمعی و این اراده تبدیل به عمل شود. این دادگاه نمادی شد از وجدان بیدار بشری.

اما در این میان بعد از گذشت ۳۴ سال، حسینعلی نیری، یکی از بیوجدانترین جنایتکاران تاریخ و رئیس هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، برای اولین بار به صدا در آمد و به جای صحبت از چگونگی ریختن خون حدود پنج هزار زندانی سیاسی در عرض پنج هفته در عصر ظلمت، وقیحانه از شکستن لامپها و بریدن سیمهای تلفن گفت. حسینعلی نیری در برابر این پرسش که: «میگویند کسی که در زندان بود و داشت حبسش را میگذراند چه لزومی داشت که مجدد محاکمه شود؟»، پاسخ داده است: «اینها توطئه کرده بودند و هماهنگی از بیرون داشتند. یعنی عناد خودشان را میخواستند ادامه بدهند. اینها میگفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنیم. سیم تلفن را قطع کنیم، لامپ را بشکنیم و … ». همچنانکه علی

خامنهای در این شرایط فاجعه بار با ترس و زبونی میگوید: «خدای سال ۶۰ همان خدای امسال است».

این اظهارات بیشرمانه، در مورد زندانیانی که پیش از آن با دادرسیهای ناعادلانه حکم زندان داشتند و مشغول گذران دوران حبس خود بودند یا حکمشان تمام شده و منتظر آزادی بودند، تنها و تنها نشانه ترس و وحشت مسئولان جنایتکار نظام اسلامی ایران است.

سران جمهوری اسلامی ایران، بهتر از هر کسی میدانند که اغلب مردم ایران این نظام فاسد، جنایتکار و ظالم را نمیخواهند و بحرانها هر روز عمیقتر شده و در نتیجه تجمعها، اعتراضها و اعتصابها گستردهتر میشود. آنها به خوبی واقفاند که واقعاً امنیت نظامشان به خطر افتاده است و پایههای آن به شدت ترک خورده و دیری نخواهد پایید که توسط همین جنبشهای مستقل و مردمی حاضر در صحنه و دادخواهان، حکومتشان به زیر کشیده خواهد شد و دادگاههایی چون محاکمه حمید نوری، در ایران انتظارشان را میکشد و هر چه سرکوبها را بیشتر کنند، مردم بیشتری برای مبارزه با این بیعدالتیها و

دادخواهی به صحنه خواهند آمد.

مادران و خانوادههای خاوران، از همان روزهای اول کشتارهای دههی شصت و به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، با برگزاری مراسم در خانهها، رفتن به خاوران، برگزاری مراسم در خاوران و با گردآوری اسامی اعدام شدگان، هستههای مقاومتی جانانه را شکل دادند که بعد از سالها با کوشش ایرج مصداقی و همراهی فعالانه شاهدان و شاکیان این جنایت هولناک، در دادگاه استکهلم، بخشی از مطالبات جنبش دادخواهی به بار نشست و دادگاهی بینالمللی برای یکی از دست

اندکاران این کشتار بزرگ در سوئد برگزار شد و با نتیجهای عادلانه به پایان رسید.

ما دادخواهان خاوران، شادمانی عمیق خود را از نتیجه رأی عادلانه دادگاه حمید نوری در استکهلم ابراز میداریم و از تمام دست اندرکاران این دادگاه؛ از دادستانها و هیات قضات و تمامی خانوادههای دادخواه و فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری که در این راه ما را همراهی کردند تا به نتیجهی مطلوب برسیم، قدردانی می کنیم. امید که این محاکمهی تاریخی و حکم عادلانهی حمید نوری، درس عبرتی برای جنایتکاران و دیکتاتورهای حاکم بر ایران و سراسر جهان شود و بدانند که هیچ جنایتی بدون مجازات نخواهد ماند. امید با اتحاد و همبستگی با همدیگر، روزی بتوانیم تمامی زندانیان سیاسی در ایران را آزاد کنیم، آمران و عاملان جنایتهای جمهوری اسلامی ایران در ۴۴ سال گذشته را به دادگاههایی عادلانه و علنی در ایران

بکشانیم و از تکرار خشونت و جنایت جلوگیری کنیم.

دادخواهان خاوران ۲۴ تیر ۱۴۰۱ / ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۲