حزب کمونیست ایران

خارج از کشور را به ميدان دفاع از مبارزات برحق مردم بپاخواسته ايران تبديل کنيم!

به دنبال افزايش قيمت بنزين و سھميه بندي آن بر متن گراني، فقر و بيکاري حاکم بر زندگي ميليونھا خانواده کارگري و ساير اقشار فرودست جامعه ايران، مردم کارگر و زحمتکش يک بار ديگر دست به اعتراضات گسترده در بيش از صد شھر ايران زدنده اند.

اين اعتراضات سراسري، که وقوع آن قابل پيش بيني بود، نه ابتداء به ساکن و صرفا عليه افزايش

قيمت بنزين و سھميه بندي آن، بلکه تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگري و توده ھاي بستوه آمده

است که بيش از چھل سال عليه شرايط حاکم بر جامعه مبارزه مي کنند. اگر اکنون اين جنبش در داخل نيازمند سازماندھي و شکل گيري يک رھبري راديکال است، در خارج  از کشور نيز به حمايت و ھمبستگي بين المللي نياز دارد.

کميته خارج از کشور حزب کمونيست ايران ضمن حمايت از دور جديد اعتراضات سراسري مردم بپاخواسته در ايران کليه احزاب و سازمانھاي چپ و کمونيست و انسانھاي آزاديخواه را به برپايي و شرکت در کمپين حمايت از اين حرکت سراسري مردم در ايران فرا ميخواند. پ

اطلاع رساني در باره اعتراضات به منظور جلب حمايت افکار عمومي و برگزاري اکسيونھاي اعتراضي از زمره اقداماتي است که لازم است در اتحادعملي مشترک با ساير نيروھاي چپ و سوسياليست و انسانھاي آزاديخواه در دستور کار قرار بگيرد.

کميته خارج از کشور حزب کمونيست ايران

16 نوامبر2019