حزب کمونیست ایران

خروش جوانان شهرهای ایران علیه اعدام نوید افکاری 

درحالی که مقامات قضایی رژیم در روز شنبه 22 شهریور ماه نوید افکاری را مخفیانه اعدام کردند اما بلافاصله بعد از انتشار خبر این اعدام، جوانان درشهرهای ایران با شعارها و تراکت های دست نویس اعتراضی د راعتراض به این اعدام، خشم شان را نشان دادند.

غروب روز شنبه شمار زیادی از شهروندان بوشهری با آمدن به خیابان و سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور” خشم و انزجار خود را نسبت به اعدام نوید افکاری به نمایش گذاشتند. در تهران جوانان در چندین نقطه با بلند کردن دست نوشته و یا شعار نویسی و یا پخش تراکتهایی با مضون ” انتقامت را می گیریم”، ” تنها راه اعدام نشدن نویدها شورش و قیام است”، و “آی مردم بیدار شوید نویدمان را کشتند” با نوید افکاری هم پیمان شدند که راهش را ادامه بدهند.  در یکی از خیابان های اصلی شهر گرگان نیز جوانان با نوشتن شعار  “مرگ بر خامنه‌ای” و “انتقام  نوید افکاری را می گیریم”  خشم شان را از اعدام نوید افکاری نشان دادند. همچنین در مشهد نیز جوانان با پخش تراکت و دست نوشته هایی  با مضومن ” آتش جواب اعدام ” به اعدام جنایتکارانه نوید افکاری اعتراض کردند.