حزب کمونیست ایران

خودکشی چهار کودک زیر ١٨ سال

بنابه گزارشات منتشره، طی دو هفتە گذشتە دو دختر و دو پسر نوجوان در شهرستان سقز و کرمانشاه اقدام بە خودکشی کرده و بە زندگی خود پایان دادەاند.
شامگاه چهارشنبە ١۴ خرداد ماه یک پسر ١۶ سالە باهویت ”دانیال حسین پور“ در محلە ”قوخ“ سقز خود را حلق آویز کرد و بە زندگی خود پایان داد. همان روز یک دختر ١۴ سالە دریگر در سقز با هویت ”آلا عنبری“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است. روز شنبە ٣ خرداد یک دختر ١٧ سالە اهل روستای ”قباغلو“ از توابع شهرستان سقز با هویت ”مفیدە حسن نژاد“ خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است. همچنین طی روزهای اخیر یک کودک ‌کار ۱۱ ساله در کرمانشاه به نام آرمین دست به خود کشی زد و جان خود را از دست داد.