حزب کمونیست ایران

دامه اعتراض کارگران پیمانکاری پارس جنوبی

صبح روز چهارشنبه 22 بهمن ماه کارگران پیمانکاری پارس جنوبی برای چندمین بار در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تبعیض در شرایط کار، عدم پرداخت دستمزدها و وعده‌های دروغین مسئولین دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران به نمایندگی از سایر کارگران معترض می گوید،: هم اکنون ۱۰ ماه است که قرار است طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود، ولی هنوز اجرا نشده و کسی هم پاسخگو نیست. این کارگر همچنین می افزاید،علاوه بر این، طرح «یکسان‌سازی» در برخی از فازهای پارس جنوبی اجرا شده که طی آن، از پایه حقوق یا مزایای مزدی کارگران کم کرده‌اند. کارگران پیمانکاری پارس جنوبی می گویند «مشکل آنها تنها عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست؛ تبعیض و تفاوت در شرایط کار و حقوق، بیش از هر چیز دیگر موجب اعتراض و نارضایتی آنها است.