حزب کمونیست ایران

دانشجویان دانشگاه مدنی آذربایجان زیر فشار سرکوب

در ادامه پرونده‌سازی‌های گسترده برای دانشجویان دانشگاه مدنی آذربایجان گزارشات تازه حاکی از تداوم سرکوب و گسترش دامنه آن هستند.

به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، بر اساس گفته دانشجویان خوابگاه‌ دخترانه، حراست دانشگاه مدنی در ماه‌های اخیر به انحاء مختلف آنان را تحت فشار گذاشته‌اند. حراست در موارد متعددی، نسبت به پوشش این دانشجویان در هنگام خروج از خوابگاه تذکر داده و حتی آنان را تهدید به تشکیل پرونده‌ در کمیته کرده‌است. گفته‌ می‌شود دانشجویان در مواردی بابت رنگ شال هم تهدید شده‌اند.  دانشجویان گزارش کرده‌اند که در هفته‌های اخیر حراست بابت پوشش‌‌ در داخل محوطه خوابگاه هم به آنها تذکر داده‌است. دامنه سرکوب حراست تنها محدود به خوابگاه و دانشگاه نیست. بر اساس تعدادی از گزارشات، حراست حتی در قطار‌ها هم به دانشجویان تذکر داده‌‌ و در مواردی کارت دانشجویی آنان را نیز ضبط کرده‌است. همچنین برای حدود ۸۰ دانشجو در دانشگاه مدنی پرونده انضباطی تشکیل شده‌است. این آمار اما رو به افزایش است. دانشجویان گزارش داده‌اند که در بسیاری از موارد، تشکیل پرونده بر مبنای پست‌های اینستاگرامی آنها، آنهم در صفحات شخصی‌شان  بوده‌است.