حزب کمونیست ایران

درخواست حزب سوسیال دمکرات آلمان برای تحریم‌های بیشتر علیه رژیم

حزب سوسیال دمکرات آلمان (SPD) اقدامات جمهوری اسلامی علیه جنبش اعتراضی جاری در ایران را بە شدت محکوم کرد و خواستار تحریم‌های بیشتر شد.
بنا به گزارش های منتشر شده، این حزب پس از نشست ویژه اعضای حزب و با رای اکثریت اعضا قطعنامه ای صادر کرد کە در آن آمده است: صدها کشته، قتل‌های سیاسی، زخمی‌های بی‌شمار و ده‌ها هزار زندانی که با مجازات‌های ظالمانه‌ای از جمله مجازات اعدام روبرو هستند، نشانی دوباره از ایدئولوژی و خشونت ضد بشری رژیم ایران است. همچنین در ادامه این قطعنامه تاکید شده است کە دولت فدرال آلمان که ریاست آن را اولاف شولتس به عهده دارد، باید از همه مجاری دیپلماتیک برای اعتراض علیه اقدامات رژیم ایران استفاده کند. تا زمانی که آزادی مردم ایران با خشونت وحشیانه محدود شده باشد، هیچ روابط عادی با رژیم ایران وجود نخواهد داشت.