حزب کمونیست ایران

درخواست وثیقه سنگین جهت آزادی بازداشت شدگان پیرانشهر

بنابر گزارش دریافتی، 5 نفر از بازداشت شدگان پیرانشهر بیش از 2 ماه است در زندان رژیم به سر می برند و از ملاقات و دیدار با اعضای خانواده محروم هستند.

این افراد و از جمله مراد رسول مامه ره شی کارگر اهل روستای “پسوی” که متاهل و دارای دو فرزند خردسال است به اتهام واهی هواداری یکی از احزاب مخالف رژیم بازداشت و زندان شده است. نامبرده تاکنون تنها سه بار تلفنی و به مدت کوتاه توانسته با خانواده اش ارتباط برقرار کند. گفتنی است بازداشت شدگان پیرانشهر در زندان پادگان المهدی ارومیه زندانی هستند. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم از مراد رسول مامه ره شی و دیگر بازداشت شدگان درخواست یک میلیارد تومان قرار وثیقه جهت آزادی موقت نموده اند، که از توان خانواده و دوستان آنها خارج است.