حزب کمونیست ایران

درخواست کارگران استخدامی شهرداری نیشابور

روز شنبه 8 مهرماه،حدود 92 کارگر شهرداری نیشابور که اخیرا تبدیل وضعیت شده‌اند،خواستار پرداخت مزایای عرفی، مناسبتی و انگیزشی خود از سوی شهرداری شدند.

برخی کارگران خدماتی شهرداری نیشابور که اخیرا با استفاده از قانون ایثارگری تبدیل وضعیت شده‌اند،گفتند: شهرداری از زمان شروع به کار، همه مزایای عرفی، مناسبتی و انگیزشی کارگران را حذف کرده‌ است.این کارگران در تشریح وضعیت پرداخت مطالبات خود گفتند: این کارگران در حالی از مزایای انگیزشی و مناسبتی محروم شده‌اند که سایر کارگران و کارکنان استخدامی این مزایا را دریافت می‌کنند.به گفته یکی از کارگران؛کارگران ایثارگر شهرداری نیشابور هنوز تغییری در شرایط کاری و حقوقی خود احساس نکرده‌اند و شهرداری در خصوص پرداخت مزایای عرفی و انگیزشی و حتی اضافه کار نیز کوتاهی می‌کند.