حزب کمونیست ایران

درگذشت اعجاز احمد، نظریه‌پرداز برجسته مارکسیست هندوستان

‏اعجاز احمد، فیلسوف و نظریه‌پرداز برجسته مارکسیست هندوستان و از متفکران وفادار به بنیان‌های نظری مارکس و جنبش‌های ضدامپریالیستی در جهان، شامگاه روز پنج شنبه 19 اسفند درگذشت.

اعجاز احمد در “مظفرنگار”، در هند بریتانیایی در سال ۱۹۴۱ به دنیا آمد، از کودکی رویای انترناسیونالیسم و   سوسیالیسم را در سر می‌پروراند. زمانی که مارکسیسم مورد حمله قرار گرفته بود، اعجاز یکی از معدود متفکرانی بود از ضرورت مارکسیسم گفت.