حزب کمونیست ایران

درگیری دستفروشان با ماموران در بازار بابل

روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه ، ماموران شهرداری بابل با حمله به دستفروشان بازار بابل سعی در جمع کردن بساط آنها را داشتند.

برپایه گزارش منتشره، در جریان یورش ماموران شهرداری به دستفروشان بازار بابل شماری از دستفروشان با ماموران درگیر شدند. در جریان این درگیری چند تن از از دستفروشان زخمی شدند. آنها می گویند دستفروشی تنها منبع درآمد آنهاست و شهرداری قصد دارد به بهانه کرونا بساط شان را جمع آوری و مانع کسب و کار شان شود. گفته می شود این درحالی است که این دستفروشان از هیچ نوع حمایت دولتی نیز برخوردار نیستند.