حزب کمونیست ایران

در استقبال از اول ماە مە، روز جهانی کارگر

اول ماه مه روز جهانی کارگر در راە است. در این روز در گوشە و کنار جهان، دو جبهەِ متضادِ کار و سرمایه از هر زمانی بیشتر صف طبقاتی خود را به نمایش می گذارند. در این روز، در صف کار و انسانیت، نژاد، مذهب، ملیت، زبان، پرچم و تفاوت جنسیتی به کنار نهاده می شوند. رنگ پوست و چشم، خارجی بودن و بومی بودن، مرد یا زن بودن، هیچکدام نه تحقیر و نه برتری محسوب نمی شوند. صف انسانیت همراه با پرچم های سرخ و مشت های گرە کردە و با شعار  وحدت آفرینِ “کارگران جهان متحد شوید” کە چراغ راهنمای کارگران آگاە و کمونیست ها در نبرد طبقاتی برای آزادی و رهایی است، رژه می روند. در این روز، طبقه کارگر در کشورهای مختلف جهان، خواست ها و مطالبات طبقاتی، صنفی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود را کە مطالبات اکثریت جامعە است، از جمله ضدیت با نظام ضد انسانی سرمایه داری، لغو کار مزدی و استثمار انسان توسط انسان، برابری جنسیتی، ضدیت با میلیتاریسم و جنگ و کشتار روزانه انسان ها، ضدیت با کار کودکان و کودک آزاری، ضدیت با تبعیض جنسیتی، نژادی، ملی و مذهبی، مخالفت با تخریب روزانه محیط زیست، دفاع از آزادی عقیدە، بیان، اندیشە، تشکیلات و …. را در اجتماعات خود فریاد می زند و آنها  را مدون می سازند. در این روز پرولتاریای انقلابی و آگاه ، بعنوان گورکنانِ نظام سرمایەداری نوید جهان دیگری می دهند، جهانِ سوسیالیزم و حکومت کارگران. جهانی کە تحت کنترل اکثریت تولیدکنندگانِ آن ادارە شود نه اقلیت مفتخور و استثمارگر کنونی.

در مقابلِ این صفِ سرشار از انسانیت و برابری طلبی، بورژوازی نیز با قوانین و نهادهای اجرایی، قضایی و قانونگذاری، با پلیس و دستگاەهای سرکوبگر و امنیتی، با پاپ و کلیسا، با آخوند و روضه خوان و فریبکاران حرفەای، با کنیسه و خاخام، با پلیس و اسب و سگ های آموزش دیده، با زندان ، شکنجەگر ، جلاد و دهها ابزار و امکانات دیگر سرکوب و تحمیق، در برابر کارگران و بشریت آزادیخواه که خواهان تغییر جهان کنونی و برپای دنیایی دیگر هستند، صف آرایی و چهرە کَریە خود را به نمایش می گذارد.

امروز از هر زمانی بیشتر بورژوازی، جامعه بشری را به سوی پرتگاه سوق داده و می دهد. سران و روسای کشورهای امپریالیستی، جهنمی را که امروز از برکت “نئولیبرالیسم” ایجاد کردەاند، از هر زمانی دیگر تضاد طبقاتی را بیشتر آشکار و فاصلە ثروت و فقر را بیشتر تعمیق  نمودە است .

سرمایەداریِ نئولیبرال و افسارگسیختە، تعرضاتش به آخرین دستاوردهای بشری و به ویژه طبقه کارگر در ابعاد جهانی را با شدت بیشتر از قرن گذشتە ادامه داد. افزایش ساعت کار و کاهش دستمزد، افزایش سن بازنشستگی، اخراج روزانه کارگران از کار دائم و تبدیل قرارداد رسمی به قرارداد موقت، استفاده بیشتر از نیروی کار کودکان کارگر با دستمزد کمتر و بسیار نازل، گسترش دامنه پدیده کودکان خیابانی، کاهش خدمات دولتی و کاستن از امکانات رفاهی و درمانی مردم، تشدید بی سابقه فرایند آلودگی و تخریب محیط زیست و افزایش خطرات جدی علیه محل زندگی کل بشریت و دیگر موجودات زندە، تقویت بنیادگرایی مذهبی، راسیسم، نژادپرستی و خارجی ستیزی، چهره کنونی نظام سرمایه داری و نئولیبرالیسمِ چند دهه اخیر را بوضوح و بیشتر از هر زمانی نشان می دهد.

علیرغم حقایق بیان شدە در مورد سرمایەداریِ نئولیبرال و زیانهای آن برای بشریت، در ١٤ ماە گذشتە، شیوع  جهانی کوید١٩ کە تاکنون بیش از ١٣٠میلیون انسان بە آن آلودە و بیش ٣ میلیون را بە کام مرگ فرستادە است، از هرزمانی بیشتر ضعف و ناتوانی نظام سرمایەداری در جوابگویی بە معضلات جهانی و کشوری را آشکار کرد. بحران کرونا کماکان ادامە دارد و بیشترین تلفات جانی این ویروس در میان کشورها بر کارگران و اقشار محروم جامعە تحمیل شدە است. جدا از تلفات جانی، بیشترین زیان مادی و بیکاری از این ویروس برای کارگران و خانوادەهای آنان بودە است .در طول ٩ ماە نخست  سال ٢٠٢٠ در دوران کرونا  به طور متوسط، معادل ٣٣٢ میلیون شغل تمام وقت در جهان از بین رفت. مطابق آمار سازمان جهانی کار، ١۴٣ میلیون شغل در کشورهائی نابودشده که درآمد بینابینیِ پائین دارند . همچنین ١٢٨ میلیون شغل در کشورهای دارای درآمد بینابینیِ بالا  و ۴٣ میلیون  نیز در کشورهای ثروتمند از بین رفته است.

اما در قطب دیگر جامعە، در صف ثروتمندان و میلیاردرها کە ثروتِ تنها ٨ نفر از آنان برابر با ثروت ٣میلیارد و پانصد هزار انسان است، گزارش نهادهای جهانی حقایق دیگری را نشان می دهد. طبق گزارش بانک “یوبی‌اس” در سوئیس “ثروت میلیاردرهای جهان در دوره اوج همه‌گیری ویروس کرونا رشد چشمگیری داشته است.” طبق این گزارش “بین ماه‌های آوریل تا ژوئیه ۲۰۲۰ دارایی اَبرپولدارهای جهان بیش از یک‌چهارم (۲۷/۵ درصد) افزایش داشته و به رکورد ۱۰/۲ تریلیون دلار رسیده است.” گزارش همچنین میگوید “میلیاردرها بیش از همه از احیای بازارهای سهام بعد از اعلام بسته‌های مشوق دولت‌ها سود کرده‌اند.”

این رکورد در حالی ثبت شده که در دوره اوج ویروس کرونا طبق گزارشات، میلیون‌ها نفر به دلیل شیوع کرونا و تعطیل شدن کسب و کارها و اخراج دستەجمعی، شغل خود را از دست دادند و با دریافت کمک‌های ناچیز دولتی کە در بخش زیادی از کشورهای پیرامونی و استبداد زدە، چنین کمک هایی یا بسیار ناچیز و یا اصلاً وجود ندارند، امرار معاش میکنند.

آمارهای بیان شدە از نهادهای سرمایەداری در کمتر از ٣هفتە باقی ماندە بە اول ماە مە روز جهانی کارگر ، حقایق جهان کنونی یعنی  تلنبار شدن ثروت در دست اقلیت بسیار ناچیزِ ١ درصدی و انباشتە شدن فقر بر دوش ٩٩درصد از ساکنین کرە زمین را نشان می دهد. در چنین شرایطی روز جهانی کارگر امسال، روز کیفرخواست این طبقە جهانی علیە کلیت نظام استثمارگر و ضد انسانی سرمایەداری است. اگر گستردەگی ویروس کرونا و رعایت سلامت و بهداشت جامعە، اجازە حضور میلیونی کارگران در هر  پنج  قارە جهان را نمی دهد، اما طبقە کارگر از هر فرصت و امکانی برای محاکمە سرمایەدارن و دولت های آنها، طرح خواست و مطالبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی و درمانی خود استفادە خواهد کرد . امروز ازهر زمانی بیشتر گندیدگی سرمایەدای، بن بست آن و بە نابودی کشاندن انسان و طبیعت توسط این نظام دیدە می شود. بار دیگر و در اول ماە، پرولتاریای جهانی با شعار نفی بربریتِ سرمایەداری و ایجاد جامعە آزاد و برابر سوسیالیستی، عزم انقلابی و جهانی خود برای بە گورسپردن این نظام را نشان خواهد داد.