حزب کمونیست ایران

در حمایت از مادران دادخواه


هزاران نفر از مادران و پدران، از فرزندان، همسران، خواهران و برادران دادخواه، خواهان پاسخگویی مقامات قضایی و امنیتی حکومت اسلامی هستند که چرا عزیزانشان کشته شده اند، در کجا بخاک سپرده شده و خواستار محاکمه و مجازات عاملین و دستور دهندگان این جنایات هستند

از چهل و سه سال پیش که حکومت اسلامی با اعدام و جنایت بر سرکار آمد تا امروز دهها هزار نفر از مخالفین سیاسی رژیم، از افراد عادی که مسلمان و شیعه به روایت حاکمان اسلامی نبوده اند، از مردم کردستان تا سیستان و بلوچستان، از مردم خوزستان تا نیروهای چپ و آزادیخواه، از بهائیان تا دگر اندیشان و دگر باشان، حتی از مسافران هواپیمای اوکراینی که با دستور مستقیم مقامات نظامی بر فراز تهران با شلیک موشک جان باخته اند، مادران و پدران دادخواه دنبال محاکمه و مجازات مرگ عزیزان خود هستند.حکومت اسلامی شاید جزو معدود نظامهای موجود در جهان معاصر باشد  که نه تنها جنایت می‌کند، بلکه مادران و پدران دادخواه را هم به زندان می اندازد، آنها را شکنجه کرده و با گسترش ترور و وحشت در میان خانواده های جان باختگان در تلاش است از دادخواهی اعضا خانواده ها، از خواست برحق و انسانی آنها برای محاکمه و مجازات جانیان شکنجه گر و جوخه های اعدام  و دستور دهندگان این جنایات جلوگیری نمایند

مادران دادخواه اعدام‌های دهه شصت، مادران پیشمرگان و زندانیان اعدامی در کردستان ، مادران قتل  عام های قارنا و قلاتان، مادران ترورهای رژیم در کردستان عراق ، در ترکیه و در دیگر کشورهای جهان ،  مادران خاوران، مادران دادخواه آبان، مادران  دادخواه چهار دهه جرم و جنایت اسلامی نه تنها حق دارند که خواهان روشن شدن مرگ عزیزانشان باشند، بلکه حق طبیعی و انسانی و اولیه آنها است که بدون روبرو شدن با ترور و وحشت خواهان محاکمه و مجازات عاملین و دستور دهندگان این جنایات جمهوری رژیم اسلامی باشند.

جمهوری اسلامی به شیوه ای سیستماتیک علیه خانواده های زجر دیده جان باختگان سیاسی فعالیت می‌کند. اعضا خانواده جان باختگان را به زندان انداخته و تهدید به شکنجه می‌کند، در موارد بسیاری آنها را از کارهای دولتی اخراج و مانعی در مقابل استخدام آنها  بوده و حتی از تحصیل آنها در دانشگاه و در رشته های خاصی جلوگیری می نماید. این سیاستهای ارتجاعی در زمانی صورت می گیرد که برای خانواده مزدوران وابسته به خود تحت عنوان خانواده شهدای جنگ مزایای مالی و اجتماعی بسیاری قائل بوده و عملا آنها را به بخشی از دستگاه  جاسوسی و سرکوب خود تبدیل می‌کند

مادران و پدران دادخواه بسیاری در زندان هستند  ویا در بیرون زندان زیر فشار مزدوران رژیم قرار دارند و حمایت و همدردی با خانواده جانباختگان  و زندانیان سیاسی وظیفه هر انسان شریف و آزاده ای  است . با پشتیبانی از مادران و پدران دادخواه نگذاریم جنایات رژیم با سکوت برگزار شود . خواست محاکمه و مجازات عاملین و فرماندهان کشتار مردم حق طبیعی و انسانی خانواده جانباختگان است

خواستآزادیفوریوبیقیدوشرطمادرانوپدراندادخواهوضرورتمحاکمهومجازاتعاملینکشتارمردمبایدبهیکخواستفوریوعمومیدرهراعتراضومبارزهمردمعلیهجمهوریاسلامیتبدیلشودمادراندادخواهسمبلوسندجنایاترژیماسلامیازسوییومقاومتومبارزهمردمازسوییدیگراند. مادران دادخواه تنها مادران جانباختگان سیاسی و مادران قربانیان جنگ و جنایت حکومت اسلامی نیستنداین زنان و مادران زجر دیده و عدالت خواه پیشقراولان فردایی بهتر و انسانی تر برای جامعه ایران هستند که نباید هیچ جنایتی بدون پاسخ بماند . باید عاملین کشتار مردم دادگاهی و مجازات شوند و مادران دادخواه طلیعه داران و مژده بخشان نظامی هستند که در آن اعدام و شکنجه وجود نخواهد داشت ، عاملین کشتار و در راس آنها حاکمان سیاسی پاسخگوی دادگاههای مردمی خواهند بود و هیچ جنایتی بدون پاسخ نخواهد ماند .مادران دادخواه مادران ما هستند و آزادی بی قید و شرط و فوری آنها خواست همه مردم شریف و آزادیخواه است .