حزب کمونیست ایران

در ضرورت اقدام متحدانه وعاجل

مهسا امینی دختر جوان اهل سقز که همراه خانواده اش به تهران سفر کرده بود و مورد ضرب و شتم جنایتکاران ضد زن جمهوری اسلامی قرار گرفت و دو روز در کما بود ، متاسفانه امروز جمعه درگذشت . کمتر از دو هفته قبل نیز شلیر رسولی در تقابل با یکی از مزدوران جمهوری اسلامی که او را به دروغ و به نیت پرستاری از همسر مریضش به منزلش دعوت کرده و قصد تجاوز جنسی به ایشان را داشت در اعتراض به این مزدور و اقدام کثیفش خودش را از پنجره منزل آن مزدور به پایین پرتاپ کرد و بعد از چند روز در کوما بودن در بیمارستانی در سنندج جانباخت . این دو قتل بسیار مشابه و عامل و مسبب اصلی نظام مردسالار مذهبی است. هر دو قربانی زن هستند. قربانی کننده مرد و بر آمده از حکومت و دست پرورده نظام اسلامی هستند. هر دوو جنایت مشابه جنایت های سابق علیه زنان است . حکومت همان حکومت و مردان آموزش دیده در فرهنگ اسلامی و مردسالار همان مردان مسلح و غرق در نظم و قانون اسلامی هستند. هر دو قربانی از کردستان هستند که حکومت و مردان خدا از مردمش تنفر دارند و ساکنینش هم سر تسلیم و تمکین به نماینده گانی خدا را در طول 43سال گذشته نداشته و ندارند. اما فرق اساسی دیگر هم در این است که کردستان امروز و ایران امروز ، ایران دهه شصد و هفتاد نیست. زمین زیر پای فاشیسم اسلامی روز به روز داغتر می شود و هر اقدام رژیم به جای ترس و وحشت ، ستیز ، مقاومت و اتحاد را شکل می دهد . آیا وقت آن فرا نرسیده است که مردم کردستان ، سازمانها و احزاب سیاسی ضد رژیم ، نیروهای چپ و سوسیالیست ،نهاد و تشکل های اجتماعی و مردمی ، انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و مدافعین حقوق زنان در اعتراض به کشتار زنان به هر بهانه و دلیلی که صورت میگیرد و عامل و امر آن نظام فاشبستی اسلامی است ، جواب شایسته و درخوری در یک اقدام هماهنگ به رژیم بدهند ؟ باید امروز اقدام کرد ، فردا دیر خواهد بود ؟ همه ما مسئول و محکوم به اقدام مشترک و جواب متحدانه هستم . اقدام پراکنده ، محدود و محلی کافی و کارساز نیست. متحدانه شرایط را درک و به این ضرورت و نیاز عاجل جواب دهیم. حسن رحمان پناه 16 سپتامبر 2022