حزب کمونیست ایران

در پاسخ به نامه سر گشاده جریان انشعابی از حزب کمونیست ایران!

توضیح: چندی پیش ( اول ماە مە) نامەای سرگشادە از سوی جریان انشعابی از حزب کمونیست ایران خطاب بە رفیق ابراهیم علیزادە در شبکە های اجتماعی انتشار یافت. بدنبال از سوی دبیرخانە کمیتە مرکزی کومەلە جوابیەای بە این نامە فقط در اختیار این جریان قرار دادە شد. دلیل عدم انتشار علنی آن از سوی دبیرخانە ، این بود کە در شرایط سیاسی و متحول کنونی چنین مباحثی از اولویت برخورادر نیست و امیدوار بودیم با نشر محدود آن از جانب ما جریان انشعابی متوجە گردند کە بە جنجال افرینی در فضای سیاسی خاتمە دهند، اما متأسفانە این امیدواری بی نتیجە بود، از اینرو لازم دیدیم جوابیە را در اختیار عموم بە منظور قضاوت قرار دهیم.

در پاسخ به نامه سر گشاده جریان انشعابی از حزب کمونیست ایران!

با سلام

باکمال تآسف و تعجب در روز« اول ماه مه » روز همبستگی جهانی طبقە کارگر از انتشار نامە سرگشادە شما در شبکەهای اجتماعی مطلع شدیم ، که نشان از میزان بالای عصبیت و تحریف روز افزون واقعیات سیاسی و تشکیلاتی چندسالە اخیر و شیوە برخورد غیر رفیقانه و غیر مسئولانه شما پس از اعلام جدایتان دارد .

ما تمام تلاش خود را کردیم که انشعابی صورت نگیرد و علیرغم دلسوزی و روشنی بحث ها و راه حل های منطقی و اساسنامەای کە برای جلوگیری از انشعاب طرح کردیم، شما بر عکس، با ایجاد جناح بندی های کذایی و غیر واقعی و با عدم قبول مسئولیت در حزب و کومەلە، با سازمان دادن تشکیلات موازی در تشکیلات رسمی، با عدم قبول خواست اعضا برای برگزاری کنگرەهای حزبی ، باتقسیم تشکیلات بە “راست و چپ و کمونیست و ناسیونالیست”، انشعاب ناخواستەای را بر حزب تحمیل کردید. جالب این است شما کە در حدود هفت سال گذشتە از برگزاری کنگرەهای روتین حزبی به بهانەهای مختلف و صرفآ بە بدلیل در اقلیت بودن تان خودداری میکردید ،اما در مدت کوتاهی دو کنگره و ( اکنون ) دو پلنوم و آنهم به زعم و ادعای خودتان”بسیار موفق” را سازمان دادید! در هر صورت ، واقعیت این است کە اکنون ما دو حزب و دو جریان سیاسی متفاوت و مستقل از هم هستیم.

رفقا : انشعاب در احزاب چپ و تودەای و بویژه در این شرایط حساس سیاسی در راستای منافع و مصالح جنبش های تودەای کە در جریان است نبودە و نیست . اما شما متاسفانه به توصیه ها و راه حال‌های ما و دوستداران دلسوز مشترک ما در جریان تدارک جدایتان توجە نکردید و اینک هم پس از رسمیت دادن بە این جدایی با طرح مسائل حاشیەای و تلاش برای بزرگ نمایی کردن از آنان وجنجال آفرینی حول آنان ، کماکان در صدد ادامه آن کشمکشهای بی حاصل و ذهنی خود هستید کە واقعا ربطی به زندگی و مبارزات مردم در ایران و کردستان ندارد کە هیچ، بلکە طرح چنین مسائلی بیزاری بیشتری را با خود بدنبال میاورد. با همه اینها بدنبال رسمیت دادن بە جدایی و پس از حضور غیر معمول شما در اردوگاە مرکزی کومەلە، ما در جهت تامین امنیت و زندگی روزانە شما در حد توان و ظرفیت موجود کوتاهی نکردەایم . اما متاسفانە برخورد نامسئولانه شما در هماهنگی با موازین و مقرارت ما، بعضا پرخاشگری و عصبیت بویژە چند تن از رفقایتان مرز رفاقت و همزیستی رفیقانە حتی در کوتاه مدت را هم غیرە ممکن کردە است.

ما بطور روشن و رفیقانه و بارها از شما خواستەایم کە در اردوگاە مرکزی کومەله امکان فعالیت دو حزب مجزا وجود ندارد و از شما درخواست کردەایم که در صدد تامین محل دیگری برای ادامە فعالیت خود باشید، بارها گفتە و تکرارکردەایم که در حد امکان خود از هیچ حمایتی دریغ نخواهیم کرد . اما متاسفانه شما برای ادامە بە کشمکش ها و بهرە برداری سیاسی از آنان درست در روز اول ماه مه که قاعدتآ باید روز اتحاد و همبستگی باشد و تمرکز و فعالیت ها انعکاس مبارزات کارگران ، معلمان ، بازنشستگان ، کولبران ، زنان و زندانیانسیاسی باشد ، اظهارات ما برای اعلام موازین ىە عنوان یک تشکیلات مستقل از شما و تلاش برای گوشزد کردن مواردی از رفتار شما کە میتواند اصطکاک را دامن زند، بعنوان “تهدید” بیان کرده و ظاهرآ نامه را برای رفیق دبیراول کومەلە اما عملآ در جهت آژیتاسیون ، تحریف و نفرت پراکنی علیه ما پخش کردەاید . بگذریم از اینکە مخاطب قرار دادن رفیقی در یک حزب سیاسی نشان از ادبیات بسیار نازل و عقب افتادەای دارد.

رفقای گرامی : شما میبایست قاعدتآ قبل از انشعاب نالازم و غیر سیاسی خود حساب میکردید در صورت جدایی و با توجه به تعداد محدود و انگشت شماری کە در تشکیلات علنی کردستان با شما همراە شد، در صورت تصمیم به ادامەکار در اقلیم کردستان با مسائل جدید و عملی روبروخواهید بود و میبایست کاری را در دستور خود بگذاریدکه متناسب با وزن و توان واقعی شما در منطقه باشد.

جای تعجب است کەبەاین فکر نکردەاید کە برای ادامەفعالیت در کردستان عراق احتیاج بەموافقت حکومت اقلیم کردستان خواهید داشت. جای تعجب است کەبەاین فکرنکردەاید فعالین جریان شما در کردستان عراق احتیاج بەاجازە اقامت خواهندداشت، و جای بسیار تعجب است کە تأمین آنرا کماکان از کومەلە تشکیلاتی کە از آن جدا شدەاید، آنهم نە در روابط متمدنانە و رفیقانە، بلکە با زور و تهدید انتظار داشتە باشید.

شما قاعدتا باید بدانید که این یک نرم جاافتادە در روابط احزاب موجود باحکومت اقلیم کردستان است کە هر تشکیلاتی اجازە اقامت برای فعالین و هوادارن را خود دنبال میگیرد و شما نیز از این قاعدە مستثنی نیستید. پس بە عنوان یک تشکیلات مستقل باید در تدارک کسب اجازە اقامت برای فعالین خود در کردستان عراق از طریق حکومت اقلیم کردستان نیز باشید .

ما برای چندمین بار اعلام می‌کنیم که شما بعنوان یک حزب و جریان سیاسی مستقل، مسئول تامین الزامات فعالیت سیاسی و تشکیلاتی خود در کردستان هستید و ما از دادن هیچگونه خدمات و تسهیلاتی در جهت مستقر شدنتان در نقطەای دیگر خارج از مکان کنونی کومەلە دریغ نخواهیم کرد. امیدورایم بپذیرید کە منافع مردم کارگر و زحمتکش ، همچنین منافع ما و شما ( چون دو تشکیلای جدا از هم ) ایجاب می‌کندکە هر یک از دو حزب ما در شرایطی آرام و غیرمتشنج در دو محل متفاوت به فعالیتهای خود ادامه بدهیم .

رفقا ! اینکە شما چە سیاست و استراتژی را دنبال میگیرید و مصمم بەپیشبرد آن هستید ، مشکل ما نیست. آنرا باید در آیندە قضاوت کرد. تا جائیکە بەما بر میگردد ،کنگرەهیجدهم کومەلە وظایف مهم و سنگینی را بر دوش ما نهاده است .شرایط متحول و متغییر منطقه از سویی و مبارزات گسترده توده های کارگر و زحمتکش در کردستان و ایران از سوی دیگر، ما را ملزم به تمرکز و وقف انرژی بیشتربرای شرکت ، آماده سازی و سازماندهی آن مبارزات فرا میخواند.تنها انتظار ما از شما رفقای سابق این است کە رفتاری متمدنانە و منطبق بر عقل و منطق را دنبال کنید، دست از تهدیدکردن ها بردارید، از هدر دادن وقت و انرژی خود بپرهیزید و مناسبترین اقدامی کە بدون شک ما و همەجریانات چپ مسئول از آن استقبال خواهندکرد، ترک اردوگاە مرکزی کومەلە است. مطمئن باشیدکەکومەلە منطبق بر پرنسپ های شناختەشدە خود همکارخوبی برای شما خواهد بود.

ما بار دیگر و شایدبرای آخرین بار از شما رسما و علنآ میخواهیم اگر واقعا در فکر ادامه کار خود در این منطقه هستید ، در صدد تامین الزامات کار و فعالیت خود در محل دیگری بوده و همانطور کە گفتیم ما در تمامی زمینەهای که در اختیار و توان داریم از هیچگونەهمکاری و کمکی دریغ نخواهیم کرد .در پایان باردیگر تآکید میکنیم کە حضور ما و شما در محل کنونی رهبری و نیروی پیشمرگ کومەلە در اقلیم کردستان ممکن نمی باشد.

دبیرخانەکمیتەمرکزی کومه له

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

٣ مه ۲۰۲۲