حزب کمونیست ایران

دور جدید اعتصاب کارگران قطار شهری اهواز

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 18تیرماه، کارگران قطار شهری اهواز برای دهمین روز متوالی دست از کار کشیده و در کارگاه مرکزی این پروژه عمرانی تجمع کردند.بنا به این گزارش، دور جدید اعتصاب کارگران پروژه قطارشهری اهواز “شرکت کیسون” در اعتراض به عدم پرداخت 18 ماه حقوق وعیدی سال جدید دهمین روز راپشت سر گذاشته اند. کارگران قطار شهری اهواز نسبت به دریافت نکردن ۱۸ ماه مزد معوقه خود اعتراض دارند. به گفته تجمع کنندگان، در حال حاضر تنها کارگران بخش حراست و نگهبانی این پروژه عمرانی مشغول به کار هستند. از سوی دیگر شرکت پیمانکاری “کیسون”، که مجری این پروژه است، وعده داده که تا پایان ماه جاری به پرداخت دو ماه از این معوقات اقدام نماید.