حزب کمونیست ایران

دومین روز از اعتصاب کارگران شرکت ھای پیمانکاری مجتمع مس سونگون

کارگران شرکت ھای آھن آجین، مبین، زحل و نوآوران شاغل در مجتمع مس سونگونِ ورزقان، روز چھارشنبه دھم آذرماه، به اعتصاب خود ادامه داده و در محل خوابگاه ھا ماندند.

لازم به ذکر است، با توجه به اینکه شرکت ھا، از روز گذشته سرویس ھای حمل و نقل کارگران را کنسل کرده بودند، کارگران صبح چھارشنبه با وسیله ھای نقلیه شخصی در محل معدن حضور یافتند. همچنین شب سه شنبه ٩ آذرماه، مدیر مجتمع و مدیر حراست با نمایندگان کارگران جلسه ای برگزار کردند و به کارگران گفتند که به سر کار برگردند و مطالبات آنها متعاقباً  انجام خواھد شد. اما کارگران اعلام کردند که تا زمانیکه قرارداد ھای کارگران بر اساس وعده ھای قبلی امضا نگردند و دیگر مطالباتشان محقق نگردد، به اعتصاب ادامه خواھند داد.