حزب کمونیست ایران

دومین روز اعتصاب اینترن‌ های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

اینترن‌ های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روز چهارشنبه 8 تیرماه، در اعتراض به عدم افزایش کمک هزینه تحصیلی وارد دومین روز اعتصاب خود شدند.

در حال حاضر فقط اینترن های بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر سرکار حاضر می‌شوند. سایر بخش‌ها از وجود اینترن ها خالی شده و کسی بر سر کار حاضر نمی‌شود. اینترن های بخش اورژانس نیز گفته‌اند که با خواسته بقیه اینترن های اعتصابی هم‌نظر می‌باشند، اما به دلیل رعایت حال بیماران به کارشان ادامه می‌دهند تا مشکلی برای هیچ بیماری ایجاد نشود. این پرسنل بارها به طور حضوری مطالبات خود را با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مطرح کرده‌اند، اما تاکنون هیچ پاسخی نگرفته‌اند.