حزب کمونیست ایران

دومین روز اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر خمینی

کارگران کارخانه پتروشیمی بندر خمینی روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه برای دومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات‌شان به اعتصاب خود ادامه دادند.

کارگران و کارکنان پتروشیمی بندر خمینی اعلام کردەاند روز چهارشنبه اعتصاب خود را گسترش دادەاند. آنها می گویند بە دلیل دروغ‌ها و فساد مدیریت و عدم پرداخت چندین ماه دستمزدهایشان دست به این اعتصاب نامحدود زده اند. این کارگران که تعداد آنها بیش از دو هزار نفر میی باشند نسبت به کاهش پاداش تولید و عدم پرداخت اضافه کاری های خود اعتراض داراند.