حزب کمونیست ایران

دومین روز تجمع و اعتصاب کارگران تاکستان

روز یکشنبه  ۱ دیماه  کارگران تاکستان در هفت تپه برای دومین روز متوالی دست از کار کشیده و دست به تجمع زدند.

کارگران  معترض با برپایی تجمع در مقابل حراست و مدیریت شرکت نسبت به شرایط نامناسب کری و مدیریت مجمع اعتراض کرده و خواستار “تغییر مدیریت تاکستان، تعیین تکلیف چارت کاری و عناوین خود،  عدم ایجاد تبعیض و تفرقه افکنی شدید بین پرسنل توسط مسوولین تاکستان و بازگشت مجموعه تاکستان به اداره کشاورزی ” شدند.